ร.10 โปรดเกล้าฯ แล้ว “หลวงปู่ทอง” แห่งวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ขึ้นเป็น “พระพรหมมงคล”โปรดเกล้าฯ เลื่อนสมณศักดิ์ 159 พระเถระ “หลวงปู่ทอง” แห่งวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ขึ้นเป็น “พระพรหมมงคล”

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นิมนต์พระสงฆ์ 159 รูป เข้ารับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ ในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทักษิณานุปทาน เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2559 ณ วัดพระศรีรัตนศาสดา ราม โดย พระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง สิริมงฺคโล) วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่ ขึ้นเป็น “พระพรหมมงคล”

ทั้งนี้ รายนามพระสงฆ์ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นิมนต์เข้ารับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ จำนวน 159 รูป ดังกล่าว จะมีประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

ประวัติ…….พระพรหมมงคล “หลวงปู่ทอง” เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง วรวิหาร และที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7

…..ชาติภูมิ…..นามเดิม ทอง พรหมเสน เกิดเมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ.2466 ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 10 ปีกุน ณ บ้านนาแก่ง ต.บ้านแอ่น อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ บิดาชื่อนายทา พรหมเสน มารดาชื่อนางแต้ม พรหมเสน มีพี่น้องด้วยกัน 6 คน

…..บรรพชาอุปสมบท…..บรรพชา วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ.2477 ตรงกันวันขึ้น 4 ค่ำ เดือน 3 ปีจอ ณ วัดนาแก่ง ต.บ้านแอ่น อ.ฮอด จ.เชียงใหม่ โดยมีพระครูบาชัยวงศ์ (หลวงปู่ครูบาแก้ว ชยวํโส) เจ้าอาวาสวัดนาแก่ง เป็นพระอุปัชฌาย์ , อุปสมบท วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พุทธศักราช 2487 ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 3 ปี วอก ณ บ้านแอ่น ต.บ้านแอ่น  โดยมีพระครูคัมภีรธรรม (ครูบาอินตา พรหฺมปญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดชัยพระเกียรติ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอธิการญาณรังสี เจ้าอาวาสวัดห้วยทราย เป็นพระกรรมวาจาจารย์ พระมหาจันทร์ วัดพระสิงห์วรมหา วิหาร เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายานามว่า “สิริมงฺคโล”

…..วิทยฐานะ…..พ.ศ.2477 สอบได้นักธรรมชั้นตรี ณ สำนักศาสนศึกษา วัดวังลุง สำนักเรียนคณะ จ.เชียงใหม่ , พ.ศ.2486 สอบได้นักธรรมชั้นโท ณ สำนักศาสนศึกษา วัดชัยพระเกียรติ สำนักเรียนคณะ จ.เชียงใหม่ , พ.ศ.2487 สอบได้นักธรรมชั้นเอก ณ สำนักศาสนศึกษา วัดพันอ้น สำนักเรียนคณะ จ.เชียงใหม่

…..ตำแหน่งฝ่ายปกครอง…..พ.ศ.2491-2531 เป็นเจ้าอาวาสวัดเมืองมาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , พ.ศ.2510-2550 เป็นเจ้าคณะ อ.ฮอด , พ.ศ.2511-ปัจจุบัน เป็นพระอุปัชฌาย์ , พ.ศ.2531-2534 เป็นเจ้าอาวาสวัดตโปทาราม (ร่ำเปิง)อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , พ.ศ.2534-ปัจจุบัน เป็นเจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ , พ.ศ.2546-ปัจจุบัน เป็นเจ้าสำนักปฏิบัติธรรมประจำ จ.เชียงใหม่แห่งที่ 1 , พ.ศ.2550-ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 7

…..ประวัติการอบรมด้านวิปัสสนากรรมฐาน….พ.ศ. 2477-2486 ฝึกการปฏิบัติสมถกรรมฐานกับ พระสุธรรมยานเถร (อินถา อินฺทจกฺโก) วัดวนาราม (น้ำบ่อหลวง) พระสุพรหมยานเถร (พรหมา พฺรหฺมจกฺโก) วัดพระพุทธบาทตากผ้า พระครูพัฒนกิจจานุรักษ์ (ครูบาชัยวงศาพัฒนา) วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ครูบาอภิชัย (ขาวปี) วัดพระพุทธบาทผาหนาม , พ.ศ. 2496 ฝึกการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานในแนวสติปัฏฐาน 4 ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหา วิหาร กับพระธรรมธีรราชมหามุนี (โชดก ญาณสิทธิ) , พ.ศ. 2497-2500 ฝึกการปฏิบัติและศึกษาแนวทางการปฏิบัติในแนวสติปักฐาน 4 ตามหลักพระไตรปิฎก อรรถกถา และอื่น ๆ ที่ประเทศสหภาพเมียนมา , พ.ศ.2500 ฝึกปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน กับ มหาสีสยาดอ ณ สำนักวัดศาสนยิสสา ประเทศสหภาพเมียนมา

…..เกียรติคุณ…..พ.ศ.2530 ได้รับคัดเลือกให้เป็นบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประเภทส่งเสริม ผู้ปฏิบัติธรรม ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาลวันวิสาขบูชา , พ.ศ.2531 ได้รับโล่เกียรติคุณ ผู้มีผลงานดีเด่นด้าน “วัฒนธรรมท้องถิ่น” สาขามนุษยศาสตร์ จากศูนย์วัฒนธรรม วิทยาลัยครูเชียงใหม่ , พ.ศ.2533 ได้รับรางวัลครูบาศรีวิชัย ในงานรำลึกถึงพระ ครูบาศรีวิชัย ครบรอบ 112 ปี ได้รับเลือกให้เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็น ทั้งนัก บุญ และนักพัฒนาแห่งล้านนาไทย , พ.ศ.2535 ได้รับเกียรติบัตรจากคณะสงฆ์ จ.เชียงใหม่ ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่น ทางด้านการปกครอง เนื่องในวันวิสาขบูชา , พ.ศ.2536 ได้รับถวายปริญญา “พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์” สาขาพระพุทธสาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , พ.ศ.2536 ได้รับเกียรติบัตรจากคณะสงฆ์ จ.เชียงใหม่ ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านสาธารณูปการ เนื่องในวันมาฆบูชา , พ.ศ.2536 ได้รับถวายเกียรติบัตรจากกระทรวงศึกษาธิการ ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่น ในการดำเนินงานให้วัดเป็นอุทยานการศึกษาเพื่อเฉลิมฉลอง 700 ปี เมืองเชียงใหม่ , พ.ศ.2537 ได้รับพระราชทานโล่และเข็มเกียรติ คุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านอนุรักษ์มรดกไทยดีเด่น ด้านภาษา และวรรณกรรมของไทย , พ.ศ.2538 ได้รับพัดยศพัฒนาดีเด่น พร้อมด้วยใบประกาศเกียรติคุณ จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พ.ศ.2541ได้รับโล่เกียรติคุณจากยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ให้เป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านการเผยแผ่วิปัสสนากรรมฐาน เนื่องในโอกาสครบรอบ 48 ปี ของยุวพุทธิกสมาคม , พ.ศ.2542 ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจากชมรมผู้สูงอายุ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ ให้เป็นองค์ประธานอุปถัมภ์การก่อสร้างอาคารชมรมผู้สูงอายุ อ.จอมทอง จนประสบความสำเร็จ , พ.ศ.2550 ได้รับโล่เกียรติคุณจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดย พระครูพิพิธสุตาธร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัย มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ในฐานะเป็นผู้กระทำคุณประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย , พ.ศ.2550 ได้รับโล่เกียรติคุณจากมหาธาตุวิทยาลัยโดยพระธรรมสุธี อธิบดีสงฆ์วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ ให้เป็นศิษย์เก่าผู้ได้รับความสำเร็จอย่างสูงทั้งทาง
โลก และทางธรรม

พ.ศ.2551 ได้รับรางวัลประกาศเกียรติคุณรางวัลการส่งเสริมการศึกษาเพื่อสันติภาพ ประจำปี พ.ศ.2551 จากมูลนิธิการศึกษาเพื่อสันติภาพ พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) , พ.ศ.2553 ได้รับรางวัลพุทธคุณูปการ ประเภทวัชรเกียรติ คุณ จากสภาผู้แทนราษฎรไทย , พ.ศ.2554 ได้รับถวายปริญญา “ศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์” สาขาบริหารการพัฒนา มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ , พ.ศ.2555 ได้รับถวายปริญญา “ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์” มหา วิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , พ.ศ.2556 ได้รับถวายปริญญา “ศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติศักดิ์” สาขาวิชาพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

…..สมณศักดิ์…..สมณศักดิ์ไทย พ.ศ.2511 เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ที่ พระครูพิพัฒน์คณาภิบาล , พ.ศ.2533 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่พระสุพรหมยานเถร , พ.ศ.2542 เป็นพระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่พระราชพรหมาจารย์ ไพศาลภาวนานุสิฐ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี , พ.ศ.2549 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่พระเทพสิทธาจารย์ ภาวนาวิธานประยุต วิสุทธิมงคลชัยสิทธิ์ มหาคณิส สร บวรสังฆาราม คามวาสี” , พ.ศ.2552 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่พระธรรมมังคลาจารย์ ภาว นาวิธานประยุต วิสุทธิธรรมโสภณ วิมลศาสนกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี , พ.ศ.2559 เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่พระพรหมมงคล ภาวนาโกศลสุพพิธาน วิปัสสนาบริหารพิสุทธิ์ ปาวจนุตตมานุศาสน์ คัมภีร์ญาณพิลาสธำรง มหาคณิสสรบวรสังฆาราม คามวาสี

สมณศักดิ์ต่างประเทศ พ.ศ.2533 ได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์ จากสังฆสภารามัญมหานิกายประเทศศรีลังกา ให้เป็น “พระศาสนโสภณสิริบวรวิปัสสนากัมมัฏฐานาจารย์” , พ.ศ.2554 ได้รับแต่งตั้งสมณศักดิ์ จากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ให้เป็น “อัคคมหากัมมัฏฐานาจาริยะ”

อนึ่ง “พระพรหมมงคล” พระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ นั้นถือว่าเป็นประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญ เนื่องจากถือว่าเป็นรองสมเด็จฝ่ายวิปัสสนารูปแรกของกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นรองสมเด็จรุ่นสุดท้ายใน รัชกาลที่ 9 และ เป็นรองสมเด็จฝ่ายมหานิกายรูปที่ 2 ของ จ.เชียงใหม่

โดย พระพรหมมงคล มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 รูป คือ พระครูปลัดสุวัฒนมงคลสิทธิคุณ อดุลธรรมาภิบาล ศาสนสุพพิธานสังฆานุนายก 1 พระครูวินัยธร 1 พระครูธรรมธร 1 พระครูพิจิตรสรการ พระครูคู่สวด 1 พระครูพิศาลสรคุณ พระครูคู่สวด 1 พระครูสังฆภารพิชัย 1 พระครูสมุห์ 1 พระครูใบฎีกา 1

…..พัดยศสมณศักดิ์…..พัดแฉกทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ พื้นโหมดสีขาวสลับริ้วลูกคั่นด้วยตาดสีขาว ปักดิ้นเลื่อมและทองแล่ง ใจกลางปักเป็นช่อใบเทศ มีแฉก 9 กลีบ ยอดแกะเป็นบัวซ้อน ด้ามวัสดุเทียมงา คอแกะเป็นเทพนม สันแกะเป็นบัวกลุ่ม

สำหรับรายชื่อพระเถรานุเถระที่จะเข้ารับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์ จำนวน 159 รูป เนื่องในวาระพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 5 ธันวาคม 2559 มีดังนี้ สมเด็จพระราชาคณะ ได้แก่ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) วัดญาณเวศกวัน จ.นครปฐม เป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์, รองสมเด็จพระราชาคณะ ได้แก่พระธรรมวราจารย์ (แบน กิตฺติสาโร) วัดบวรนิเวศวิหาร กทม.เป็นพระสุธรรมาธิบดี, พระธรรมสุธี (พีร์ สุชาโต) วัดมหาธาตุยุวราชย รังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร กทม. เป็นพระพรหมสุธี, พระธรรมมังคลาจารย์ (ทอง สิริมงฺคโล) วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่ เป็นพระพรหมมงคล

พระราชาคณะชั้นธรรม ได้แก่ พระเทพวิสุทธิกวี (เกษม สญฺญโต) ประธานศูนย์พิทักษ์พระพุทธศาสนาแห่งประเทศ ไทย วัดราชาธิวาส กทม. เป็นพระธรรมกิตติเมธี, พระเทพปริยัติมุนี (สมคิด เขมจารี) วัดทองนพคุณ กทม.เป็นพระธรรมเจดีย์, พระเทพมุนี (เก็ง อาสโภ) วัดไตรมิตรวิทยาราม กทม.เป็นพระธรรมคุณาภรณ์, พระเทพวิริยาภรณ์ (นรินทร์ นรินฺโท) วัดหัวลำโพง กทม. เป็นพระธรรมสุธี, พระเทพสิทธิญาณรังสี (ประยงค์ ปิยวณฺโณ) วัดโสธรวราราม วรวิหาร พระอารามหลวง จ.ฉะเชิงเทรา เป็นพระธรรมมังคลาจารย์, ส่วนชั้นธรรมต่างประเทศ ได้แก่ พระเทพพุทธิมงคล (สวัสดิ์ อตฺถโชโต) พระเทพโพธิวิเทศ (เจ้าคุณวีรยุทธ์ วีรยุทฺโธ) ประธานพระธรรมทูตสายอินเดีย-เนปาล

พระราชาคณะชั้นเทพ ได้แก่ พระราชสุวรรณมุนี (แคล้ว อุตฺตโม) วัดมหาธาตุ จ.เพชรบุรี เป็นพระเทพสุวรรณโมลี, พระราชวิจิตรปฏิภาณ (สุนทร ญาณสุนทโร) หรือเจ้าคุณพิพิธ วัดสุทัศนเทพวราราม กทม. เป็นพระเทพปฏิภาณวาที, พระราชพุฒิมุนี (ประทัย วชิรญาโณ) วัดศรีษะเกษ จ.หนองคาย เป็นพระเทพกิตติมุนี, พระราชสารโมลี (เฉลิม วีรธมฺโม) วัดนาควัชรโสภณ จ.กำแพงเพชร เป็น พระเทพวัชราภรณ์, พระราชวินัยเวที (ประยงค์ ปภาโส) วัดโบสถ์ จ.สิงห์บุรี เป็นพระเทพสารเวที, พระราชวินัยสุนทร (สำเภา ติสาโร) วัดนิเวศธรรมประวัติ จ.พระนครศรีอยุธยา เป็นพระเทพญาณไตรโลกาจารย์, พระราชปริยัติกวี (สุพจน์ โชติญาโณ) วัดกลาง จ.บุรีรัมย์ เป็นพระเทพปริยัตยาจารย์, พระราชภาวนาพินิจ (สนธิ์ อนาลโย) วัดพุทธบูชา กทม.เป็นพระเทพมงคลญาณ, พระราชปัญญาเวที (ริด ริตเวที) วัดตากฟ้า จ.นครสวรรค์ เป็น พระเทพปัญญาภรณ์, พระราชสุตาภรณ์ (ประชัน ฐิตปญโญ) วัดปากน้ำ กทม. เป็นพระเทพมุนี

พระราชวรเวที (เฉลา เตชวนฺโต) วัดราชคฤห์ กทม. เป็นพระเทพวิสุทธิโสภณ, พระราชปฏิภาณโกศล (ละเอียด สลฺเลโข) วัดเขมาภิร ตาราม จ.นนทบุรี เป็นพระเทพเมธากรกวี, พระราชปริยัติมุนี (อักษร ยติโก) วัดคูหาสวรรค์ จ.พัทลุง เป็นพระเทพวิริยาภรณ์, พระราชสวรรณเวที (ประถม กนฺตสิโล) วัดต้นสน จ.อ่างทอง เป็นพระเทพสุวรรณมุนี, พระราชโมลี (มีชัย วีรปญฺโญ) วัดหงส์รัตนาราม กทม. เป็นพระเทพปริยัติมุนี,พระราชาคณะชั้นราช ได้แก่ พระศรีสุธรรมโมลี วัดโมลีโลกยาราม กทม., พระวิเชียรธรรมคุณาธาร วัดพระเชตุพนฯ กทม., พระวิมลญาณมุนี วัดท่าตอน จ.เชียงใหม่, พระศรีศาสนโมลี วัดโค้งสนามเป้า จ.จันทบุรี, พระทีฆทัสสีมุนีวงศ์ วัดท่าหลวง จ.พิจิตร, พระศรีวิกรมมุนี วัดตะพานหิน จ.พิจิตร, พระภาวนากิจวิมล วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี, พระสุธีธรรมนาถ วัดยานนาวา กทม., พระอุทัยธรรมานุวัตร วัดหนองขุนชาติ จ.อุทัยธานี, พระศรีคัมภีรญาณ วัดปากน้ำ กทม., พระสุธีธรรมานุวัตร วัดพระเชตุ พนฯ กทม.

พระราชาคณะชั้นสามัญ ได้แก่ พระมหาปราโมทย์ ปโมทิโต วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม จ.ราชบุรี, พระมหาวีระ วีรญาโณ วัดนางในธัมมิการาม จ.อ่างทอง, พระครูพิศาลจริยาภิรม วัดประดู่ พระอารามหลวง จ.สมุทรสงคราม, พระครูปลัดอริยชาติ อริยจิตฺโต วัดแสงแก้วโพธิญาณ จ.เชียงราย, พระครูศรีรัตนากร วัดพระแก้ว จ.เชียงราย, พระครูปลัดสุวัฒนดิลกคุณ วัดท่าไม้ จ.สมุทรสาคร, พระครูประภัทรธรรมทิน วัดพุน้อย จ.ลพบุรี, พระครูสิริวัฒนวิสุทธิ์ วัดสองพี่ น้อง จ.สุพรรณบุรี, พระครูไพบูลพัชรสุนทร วัดซับอุดมมงคลธรรม จ.เพชรบูรณ์, พระภาวนามังคลาจารย์ วัดอาวุธ กรุงเทพฯ, พระครูวัดปากน้ำ กทม., พระครูวัดประยุรวงฯ กทม., พระครูวัดชนะสงคราม กทม.

ที่มา chiangmainews

 


ข่าวสารและกิจกรรม


ชมความงดงาม “พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล” & พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่


มองเชียงใหม่ผ่านกล้องคนจีน ---ส่องอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์


9 จุดเช็คอินไม่ควรพลาด! ..เส้นทางสู่ยอดดอยอินทนนท์


แหล่งท่องเที่ยวชมทะเลหมอก ดอกซากุระบาน สำราญใจใกล้ๆ บ้านที่เชียงใหม่


พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ


ชมความงามพระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ


สวยงามตื่นตา สดร.ชวนชมทางช้างเผือกเหนือพระมหาธาตุนภเมทนีดล อินทนนท์


พระมหาธาตุเจดีย์นภเมทนีดล และ พระมหาธาตุเจดีย์นภพลภูมิสิริ


พระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ


กราบไหว้ พระมหาธาตุคู่พระบารมี เพื่อความเป็นสิริมงคล ณ ดอยอินทนนท์


พระมหาธาตุ “นภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ”


พระมหาธาตุนภเมทนีดล,นภพลภูมิศิริ


ดอยอินทนนท์ แหล่งพืชพรรณหลากหลายชนิด


INFORMATION ข้อมูลท่องเที่ยว


ชมดอกไม้บานช่วงปลายฝนต้นหนาวที่ "พระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ"


ร.10 โปรดเกล้าฯ แล้ว “หลวงปู่ทอง” แห่งวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร ขึ้นเป็น “พระพรหมมงคล”


อินทนนท์คึกคัก! นักท่องเที่ยวแห่สัมผัสอากาศหนาว ชมทะเลหมอก


พาชมฝูงแกะที่ซ่อนตัวอยู่บนดอยอินทนนท์ บรรยากาศราวกับอยู่เมืองนอก !!


กองทัพอากาศ จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พร้อมดำเนินโครงการ “จิตอาสาน้อมดวงใจ ทำความดีถวายพ่อ”


คณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุฯ ให้การต้อนรับอธิบดีกรมศิลปากรเพื่อร่วมประชุมกำหนดแนวทางการพัฒนาพระมหาธาตุฯ


ประกาศแจ้งปิดพื้นที่สวนบริเวณพระมหาธาตุนภเมทนีดล


ไหว้ 2 พระธาตุ แวะเที่ยวน้ำตก


สัมผัสหนาวแรกของปี! กราบ 2 พระมหาธาตุแห่งราชา-ราชินีบนยอดอินทนนท์


นักเรียน ม.1 แสดงความเคารพพระมหาธาตุนภเมทนีดล และพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ


งานปรับปรุงทัศนียภาพ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ กองทัพอากาศ เริ่มขึ้นแล้ว


กองทัพอากาศจัดพิธีบวงสรวงและเคลื่อนย้าย นพปฎลสุวรรณฉัตร


แถลงข่าวจัดกิจกรรม Air Force Run 2018 “Run to the Sky วิ่งเฉียดฟ้า”


กิจกรรม Air force run 2018 Run to the sky วิ่งเฉียดฟ้า


พิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๑


กรมช่างโยธาทหารอากาศ ทำความสะอาดองค์พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ


กองทัพอากาศ จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อประดิษฐาน ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ


กองทัพอากาศ จัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อประดิษฐาน ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ


เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒


เชิญร่วมสนุกรับของรางวัลสุดพิเศษกับกิจกรรม กองทัพอากาศไทย Passport ทอ. 360 องศา


กองทัพอากาศ จัดพิธีมหาพุทธาภิเษก พระพุทธศาสดาประชานาถ ๐๒๐๒​๒๐๒๐ ณ​ สถานีรายงานดอยอินทนนท์


คณะกรรมการพระมหาธาตุ ฯ ร่วมมอบผ้าห่มเพื่อบรรเทาปัญหาภัยหนาว


วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี


กองทัพอากาศจัดพิธีบวงสรวงและยกเสาเอกหอพระพุทธศาสดาประชานารถ


พิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อประดิษฐานไว้ในพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ กองทัพอากาศ


ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในการบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ประดิษฐานในพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ กองทัพอากาศ


พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ ชวนเที่ยวและชมทัศนียภาพ จากสกายวอร์ค


สถานีรายงานดอยอินทนนท์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวที่ประสบอุบัติเหตุ


ให้การสนับสนุนสถาบันการศึกษาเข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษา


ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎร 4 หมู่บ้าน และบริจาคเงินให้กับพุทธอุทยาน บ้านแม่กลางหลวง


ประกาศปิดอุทยานฯ ดอยอินทนนท์


ประกาศปิดแหล่งท่องเที่ยวทุกแห่งในเขตอุทยานฯดอยอินทนนท์

สำนักงานพระมหาธาตุนภเมทนีดลและพระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ

ตำบล บ้านหลวง อำเภอ จอมทอง เชียงใหม่ 50160
โทร.0643544868
ติดต่อผู้ดูแลเว็บไซต์ illusion.thai@gmail.com